สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

รายงานผลการสอบทานงบการเงิน

   — สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

— สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

— สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

— สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

— สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2560

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555