สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรที่เปิดสอน

The Center of Excellence in Aviation Training in the Region.