สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

เกี่ยวกับ สบพ.

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย