สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

แผนกงบประมาณ

 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 และปรับปรุงคำของบประมาณ 2565

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้จัดทำแบบฟอร์มในการของบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ …

————————————————————————————————————

 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2565 และปรับปรุงคำของบประมาณ 2564 

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้จัดทำแบบฟอร์มในการของบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ …

————————————————————————————————————

 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันการบินพลเรือน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6เดือน 

————————————————————————————————————

 แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

————————————————————————————————————

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

————————————————————————————————————

 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ที่นี่ …

————————————————————————————————————

 ขั้นตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณผ่านระบบ MIS

    เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ผงป.จึงได้จัดทำขั้นตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณผ่านระบบ MIS เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่จะดำเนินการ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนดังกล่าวได้ที่นี่ …

————————————————————————————————————

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 (สำนักงบประมาณ) 

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 

 ข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

————————————————————————————————————

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

————————————————————————————————————

 ข้อมูลหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 ข้อมูลอัตราค่างานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2559 

————————————————————————————————————

 ข้อมูลอัตราค่างานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2558 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558) 

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมีนาคม 2558 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

————————————————————————————————————

  “พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561”  

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่องสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป…

  “ประวัติการบินของไทย” 

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่องประวัติการบินของไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป…

  “แจ๊ค หม่า จากครูสอนอังกฤษ สู่ เจ้าของ “Alibaba” “  

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่อง แจ๊ค หม่า จากครูสอนอังกฤษ สู่ เจ้าของ “Alibaba” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป…

 งบประมาณคนธรรมดา(ที่ไม่ธรรมดา)

   ตามที่แผนกงบประมาณ ได้จัดทำข้อมูลเรื่องงบประมาณคนธรรมดา(ที่ไม่ธรรมดา) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานในหน่วยงานนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป

 แบบฟอร์มการขออนุมัติงบประมาณ และแบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิกา

    ตามที่ สำนักการเงินการคลังได้แจ้งเวียนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติงบ ประมาณและแบบฟอร์มการขอเบิกสวัสดิการประเภทนั้น หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่

 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกันเงินและตัดจ่ายงบประมาณ

   ด้วย แผนกงบประมาณ ได้จัดทำกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกันเงินและตัดจ่ายงบประมาณได้ที่นี่…

 ประกาศเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและค่าบริการ

เรื่อง Save the Word Life

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานลดโลกร้อนขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป…

 เรื่อง ปฏิบัติการแห่งรักโลก

 เรื่อง “คิดแบบเศรษฐี” วอร์เรน บัฟเฟตต์

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับหลักการคิดในการใช้จ่ายเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป…

 เรื่อง “คิดแบบเศรษฐี” บิลเกตส์ต์


 แผนกการเงิน

    ด้วยแผนกการเงินได้จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายของแผนกการเงิน เพื่อสะดวกในการให้บริการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่….

 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน(ลย.01) สำหรับปีภาษี 2564 

 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ ค่าเล่าเรียนบุตร

 แบบใบมอบฉันทะ

 แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 แบบใบสำคัญรับเงิน

 แบบใบขอคืนเงินประกันของเสียหาย


 แผนกบัญชี

 รายงานการรับจ่ายเงินจากการเรี่ยไร

    ด้วยสบพ. ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. ครบรอบปีที่ 58 และได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมกันบริจาคเงิน โดยนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และกิจการสาธารณะกุศลของ สบพ. นักศึกษา สบพ. และเป็นสวัสดิการแก่บุคลาการ สบพ. เพื่อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยรายไรเงินของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ข้อ 20(4) แผนกบัญชีจึงขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เพื่อให้ประชามชนสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลของทางราชการต่อไป….


แผนกพัสดุ

หลักเกณฑ์ในการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน 

แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ สถาบันการบินพลเรือน 

 ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารพัสดุ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุประเภทต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน 

    ตามที่แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุประเภทต่างๆ  เพื่อให้แต่หน่วยงานสะดวกต่อการใช้งาน โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุได้ที่นี่

แบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน

    ตามที่ แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องในการบริหาร ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2555  เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่หน่วยงาน โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ได้ที่นี่