สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอกพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ส่งมอบอาหารกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และนางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

 

********************************