สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           ด้วย สบพ. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายภาครัฐ และให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตซิมให้แก่นักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สนท. จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งขอรับสิทธิ์มาพร้อมกันนี้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ ผอ.กองวิชา คณาจารย์ และหน่วยงานในสำนักวิชาการ โปรดแจ้งข่าวสารให้กับนักศึกษาเพื่อเข้ารับสิทธิ์ต่อไปด้วยครับ

           สถาบันการบินพลเรือน

      แบบฟอร์มแจ้งขอรับสิทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง